VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME JEN V ROZSAHU NEZBYTNÉM PRO TUTO TRANSAKCI

Koupí vozu nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákana č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ( dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 zpracovávala tyto osobní údaje:

akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost. V případě, že se jedná o zpracovávání osobních údajů v rámci podnikatelské činnosti potom také sídlo podnikání, IČ, DIČ, telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, adresy komunikačních platforem ( např. www, Skype, Facebook aj.).

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností poskytovateli administračního softwaru, případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a apklikací např. pro pojišťovací nebo finanční služby, i těm, které v současné době Správce nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů a to například osobně, zasláním emailu nebo dopisu.

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas.

Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení/podpisu. Můžeme Vaše osobní údaje archivovat po dobu 10 let.

Prohlašujete, že jste souhlas přečetli, porozuměli mu a obdržíte jeho jedno vyhotovení.